9.[HD4배 QHD/2.5K 선명한 화질] 유라이브 알바트로스Q 역광보정유라이브 알바트로스Q 역광 무썬팅 MDR 160717 182530 front

동영상 게재 위치:https://youtu.be/0OS4B60qW-c

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0OS4B60qW-c" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>


유라이브 알바트로스Q 순광 15%썬팅 MDR 160717 182530 rear

동영상 게재 위치:https://youtu.be/7KDbmjIk7TM

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7KDbmjIk7TM" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>유라이브 알바트로스Q 역광 무썬팅 MDR 160722 173915 front

동영상 게재 위치:https://youtu.be/GqfJY6LzDqc

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GqfJY6LzDqc" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>


유라이브 알바트로스Q 순광 15%썬팅 MDR 160722 173915 rear

동영상 게재 위치:https://youtu.be/g46gqxzp6uY

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/g46gqxzp6uY" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>유라이브 알바트로스Q 역광 무썬팅 MDR 160722 175309 front

동영상 게재 위치:https://youtu.be/rVLMghN72ZM

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rVLMghN72ZM" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>


유라이브 알바트로스Q 순광 15%썬팅 MDR 160722 175309 rear

동영상 게재 위치:https://youtu.be/DwUDv6efjJQ

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DwUDv6efjJQ" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>유라이브 알바트로스Q 구름많음 무썬팅 MDR 160717 122422 front

동영상 게재 위치:https://youtu.be/CrL0qn0-47w

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CrL0qn0-47w" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>


유라이브 알바트로스Q 구름많음 15%썬팅 MDR 160717 122422 rear

동영상 게재 위치:https://youtu.be/WoYbZUW7lCM

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WoYbZUW7lCM" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>


유라이브 알바트로스Q 체험단에 선정되어 작성되는 체험글로 

 유라이브(http://www.urive.co.kr)에서 제품을 무상으로 제공 받아 작성이 되었습니다.